Wednesday, November 23, 2011


मुल्लप्पेरियार् - जलसञ्चयः न्यूनीकर्तव्यः ।
तिरुवनन्तपुरम् - मुल्लप्पेरियार् सेतुबन्धने वर्तमानस्य जलसञ्चयस्य राशिः न्यूनीकर्तव्यः इति इति केन्द्रं बोधयितुं केरलस्थसामाजिकाः निश्चितवन्तः ।

नूतनशौण्डिकालयेभ्यः अनुमतिः न ।
तिरुवनन्तपुरम् -नूतन त्रिनक्षत्रपथिकाश्रमेभ्यः शौण्डिकालयचालनाय अनुमतिः न दातव्यः इति यु. डि. एफ् समितिः सर्वकारं प्रति अनुशासितवन्तः ।
अस्मिन् पुटे प्रतिदिनं संस्कृते मुख्यवार्तानां उपारोपणमेव अस्माभिः उद्दिश्यन्ते अत्र देशीय-अन्तर्देशीय-कायिक-कला इत्यादि विषयानधिकृत्य वार्ताःभवेत्